Accessibility Tools

11 compositors catalans per a piano a quatre mans: Ferran Sor, Gabriel Balart, Juli Garreta, Vicent Costa Nogueras, Josep Martí Cristià, Manuel Burgués, Xavier Gols, Ricard Lamote de Grignon, Manuel Blancafort, Joan Massià i Narcís Bonet.
Intèrprets
Nexus Piano Duo: Mireia Fornells i Joan Miquel Hernández

COMENTARI

Recull de composicions d'onze compositors catalans, amb un recorregut que va des de Ferran Sor, amb obres de principis del segle XIX, a Narcís Bonet, amb obres de finals del segle XX. Un ampli recorregut que incideix en el període romàntic i en adaptacions de melodies de caire popular, incloent sardanes, cançons de bressol i nadales. Representa un intens treball de recuperació històrica que ha estat editat per Ficta Edicions, sota l’impuls de l’Associació Joan Manén.